Gorgon I

Gorgon I

Ismene King

Gorgon I

2019

stoneware clay, ceramic stains, ceramic glaze

52 x 7 x 3.5 cm