Gorgon IV

Gorgon IV

Ismene King

Gorgon IV

2019

stoneware clay, ceramic stains, ceramic glaze

2.5 x 12 x 2 cm